Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató PDF formátumban letölthetô az alábbi linkre kattintva: LETÖLTÉSBEVEZETÉSA NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4225 Debrecen, Tócós utca 5., cégjegyzékszám: 09 06 013531, adószám: 22101594-2-09) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelô) alá veti magát a következô tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô védelmérôl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://www.mukormos-tudakozo.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetô az alábbi oldalról: http://www.mukormos-tudakozo.hu/adatkezeles

A tájékoztató módosításai a fenti címen történô közzététellel lépnek hatályba.AZ ADATKEZELÔ ÉS ELÉRHETÔSÉGEI:Név: NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4225 Debrecen, Tócós utca 5.
E-mail: info@nailshopbt.hu
Telefon: +36 52 320 046FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezô alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történô hozzáférhetôvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelô”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelôt vagy az adatkezelô kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelô nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minôsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelôen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelô tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerôsítést félreérthetetlenül kifejezô cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ôt érintô személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

1. kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerûség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetô módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelôen nem minôsül az eredeti céllal össze nem egyeztethetônek a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történô további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelôek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerû intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetôvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történô tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelôen közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elôírt megfelelô technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelô technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelô biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).Az adatkezelô felelôs a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:


A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen).


A www.mukormos-tudakozo.hu oldalon található regisztráció ûrlap igénybevételéhez:


1. A felhasználó neve "vezetéknév, keresztnév" – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
2. E-mail címe "e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése


A www.mukormos-tudakozo.hu oldalon található kapcsolat ûrlap igénybevételéhez:


1. A felhasználó neve "vezetéknév, keresztnév" – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
2. E-mail címe "e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése
3. Telefonszám – cél: kapcsolatfelvétel telefonon, ha szükséges


A www.mukormos-tudakozo.hu oldalon található mûkörmös kapcsolatfelvétel ûrlap igénybevételéhez:


1. A felhasználó neve "vezetéknév, keresztnév" – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
2. E-mail címe "e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése


A www.mukormos-tudakozo.hu oldalon található mûkörmös hírlevél feliratkozás ûrlap igénybevételéhez:


1. E-mail címe "e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése


A www.mukormos-tudakozo.hu oldalon található mûkörmös tanfolyam információkérô ûrlap igénybevételéhez:


1. A felhasználó neve "vezetéknév, keresztnév" – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
2. Lakcím, irányítószám – cél: a helyileg megfelelô tanfolyam ajánlása
3. Lakcím, város – cél: a helyileg megfelelô tanfolyam ajánlása
4. Lakcím, utca, házszám – cél: a helyileg megfelelô tanfolyam ajánlása
5. Telefonszám – cél: kapcsolatfelvétel telefonon, ha szükséges
6. E-mail címe "e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldéseTÁRHELY SZOLGÁLTATÓ1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Az adatkezelô nem vesz igénybe tárhely-szolgáltatót, saját maga látja el ezt a feladatot.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetôvé tétele, megfelelô mûködtetése.

6. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelô és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszûnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE1. Webáruházakra jellemzô cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elôzetes hozzájárulást kérni az érintettektôl.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, idôpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje:Süti típusa
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés idôtartama
Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó idôszak
connect.sid6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelôk személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelô.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetôségük van a cookie-kat törölni a böngészôk Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettôl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlô hálózaton keresztül történô közléstovábbítás vagy arra az elôfizetô vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggô szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA1. A „Google AdWords” nevû online reklámprogramot használja az adatkezelô, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövetô szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzô szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google").

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelô is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövetô cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövetô címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészôjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetôségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhetô el: www.google.de/policies/privacy/A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemzô szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elôsegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségrôl szóló megállapodásban részes más államokban elôzôleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévô szerverére történô továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetôjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetôjének a honlap aktivitásával összefüggô jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészôje által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészôjének megfelelô beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elôfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körûen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyûjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következô linken elérhetô böngészô plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=huHÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG1. A gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elôzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetôségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elôtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésérôl. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévô linkre kattintva.

4. Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adat
Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím.
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetôvé tétele.
A feliratkozás idôpontja
Technikai mûvelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím
Technikai mûvelet végrehajtása.5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrôl, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelôk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelô sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelôtôl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely idôpontban történô visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton a 4225 Debrecen, Tócós utca 5. címen,
- e-mail útján az info@nailshopbt.hu e-mail címen,
- telefonon a +36 52 320 046 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrôl.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevôje – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevô személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelôen, annak visszavonásáig kezelhetô, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elôzetes hozzájárulásával adható át.

13. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tôlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.AZ ÉRINTETTEK JOGAI1. A hozzáférés joga - Ön jogosult arra, hogy az adatkezelôtôl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog - Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítô nyilatkozat útján történô – kiegészítését.

3. A törléshez való jog - Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelô pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog - Ha az adatkezelô nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetô technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelô adatkezelôket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog - Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelô korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amely lehetôvé teszi, hogy az adatkezelô ellenôrizze a személyes adatok pontosságát;
- Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-Az adatkezelônek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelô jogos indokai elsôbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelô rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelônek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelô, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén - Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történô kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történô kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetôk.PANASZTÉTELI LEHETÔSÉGAz adatkezelô esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huZÁRSZÓA tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô védelmérôl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A - TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl (fôképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrôl (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az elôzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeirôl
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô védelmérôl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl